Commenta per primo
Agayev              4,5
Allahverdiyev   5,5     
Sadygov      5
Guseynov       5,5
Qırtımov         5
(47' Ramaldanov) 5,5
Abdullayev   6     
Qarayev     6
Amirguliyev     5,5
(86' Nadirov)   s.v.    
Nazarov           5
Dadasov          5
(59' Huseynov) 5,5
Aliyev      5,5

All. Vogts    5,5