1
I tifosi milanesi Gerry Scotti ed Enrico Ruggeri cauti: "La Juve? Non muore mai". 

ee065bd9-a63d-4c59-8a06-d13ea469826c